Reglement

Graag willen we de bezoekers een plezierig verblijf op P1, P2 en overloopterreinen bezorgen en om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaand reglement in acht te nemen.

Met het betreden van P1, P2 en overloopterreinen in Orvelte gaat u, zonder enig voorbehoud, akkoord met dit terreinreglement. Niet naleven en/of overtreding van één of meerdere artikelen van dit reglement kan tot een geldboete en/of directe ontzegging van toegang en/of tot aangifte bij de politie leiden.

De Parkeerbeheerder is een medewerker van of ingehuurd persoon door het bedrijf Parkingware .B.V.

Artikel 1. Toepassingsgebied:

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op het gehele terrein van P1, P2 en overloopterreinen in Orvelte.

Artikel 2. Bevoegdheid & handhaving:

 1. De Parkeerbeheerder is bevoegd gezag.
 2. Parkeerbeheerder is bevoegd tot het (doen) handhaven, opsporen en constateren van overtredingen betreffende de artikelen benoemd in dit reglement.
 3. Aanwijzingen van de Parkeerbeheerders dienen direct, zonder enig voorbehoud, opgevolgd te worden.
 4. Overtredingen van de artikelen genoemd in dit reglement kunnen worden bestraft met een geldboete en/of directe terreinontzegging voor minimaal 3 maanden tot maximaal 3 jaar. De parkeerbeheerder is bevoegd om bij overtreding van de regels c.q. voorschriften, de strafmaat te bepalen en deze aan de overtreder uit te reiken. Tevens is de Parkeerbeheerder bevoegd om eventuele kosten, in welke vorm dan ook, op de overtreder te verhalen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid:

De Parkeerbeheerder kan op géén enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, ongevallen, vermissing of ziekte of andere vormen van schade, in welke vorm ook, ongeacht de oorzaak hiervan. Evenmin draagt De Parkeerbeheerder enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, verlies, diefstal of vernielingen van kleding, voertuigen, vervoermiddelen en andere goederen van welke aard dan ook.

Artikel 4. Toegang & eigen verantwoordelijkheid:

 1. De parkeerterreinen zijn opengesteld voor bezoekers van het dorp Orvelte. Ander gebruik dan parkeren is zonder schriftelijke toestemming van De Parkeerbeheerder niet toegestaan.
 2. HEt betaaldparkeren is het gehele jaar geldig tussen 9:00 en 19:00.
 3. Iedere bezoeker die het parkeerterrein betreedt doet dit volledig op eigen verantwoording en voor eigen risico.

Artikel 5. Gebruik van de parkeerterreinen:

 1. Het is verboden om tenten en/of kampeermiddelen te plaatsen.
 2. Het is toegestaan om geluids- of muziekapparatuur te gebruiken, mits hierdoor geen overlast of hinder ontstaat voor anderen.
 3. Het is verboden om schade aan te brengen aan de beplanting, begroeiing, bosschages, grasveldjes, gebouwen, terreinmeubilair of welke voorziening dan ook.

Artikel 6. Parkeer & voertuigen beleid:

 1. Op het gehele terrein is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van toepassing.
 2. Maximum snelheid op het terrein is 15 km/u, geldend voor alle (motor) voertuigen en overige vervoermiddelen.
 3. Met (motor)voertuigen en andere vervoermiddelen mag alleen worden gereden op de daarvoor aangegeven en bestemde wegen, paden of terreingedeelten.
 4. (Motor)voertuigen en andere vervoermiddelen mogen alleen worden geplaats op de daarvoor aangewezen en bestemde (parkeer- en stallings-) plaatsen.
 5. Voor motorvoertuigen is parkeergeld inning van kracht. Voor ieder motorvoertuig is het verplicht om vóór het verlaten van het terrein het geldende parkeertarief te hebben voldaan. Het op andere wijze verlaten van het terrein is te allen tijde strafbaar. De op te leggen straf hiervoor kan bestaan uit een geldelijke boete van minimaal € 40,00 en/of een terreinontzegging van minimaal 3 maanden voor de bestuurder van het betreffende motorvoertuig.

Artikel 7. Toestemming vragen:

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de parkeerbeheerder:
  mogen er op het terrein geen commerciële activiteiten worden ontplooid;
 2. is het niet toegestaan groepsevenementen of groepsactiviteiten te organiseren (bijv. feest of sport);
 3. mogen er geen goederen, waren of diensten worden aangeboden, verkocht, uitgestald of tentoongesteld;
 4. mogen er geen goederen, waren of dieren worden verhuurd of diensten worden aangeboden;
 5. is het niet toegestaan om op welke manier dan ook reclame te verspreiden (bijv. flyeren);
 6. is het niet toegestaan om foto’s of filmopnames te maken

Artikel 8. Regels m.b.t. afval, open vuur en andere zaken:

 1. Alleen huishoudelijk afval van beperkte omvang en gewicht, afkomstig van en gebruikt door de bezoeker, mag in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. Het is verboden om afval naast de bakken te plaatsen of (zwerf)afval achter te laten.
 2. Het is verboden om bevuiling, vernielingen of schade aan te brengen aan gebouwen, verhardingen, afzettingen, bebording, meubilair, beplanting, begroeiing en welke voorziening dan ook.
 3. Het is niet toegestaan om stickers te plakken, verf- of graffiti te spuiten of op andere wijze reclame uitingen, leuzen, teksten en dergelijke aan te brengen of achter te laten.

Artikel 9. Algemeen:

 1. Het gebruik van alcohol wordt gedoogd voor personen die voldoen aan de wettelijke gestelde leeftijd voor het gebruik van alcohol, mits andere bezoekers hiervan géén schade, hinder, overlast of kans op gevaar van hebben. Gebruik van alcohol onder de wettelijk gestelde leeftijd en overdadig drankgebruik en / of openbare dronkenschap is verboden en kan leiden tot direct terrein ontzegging voor langere tijd.
 2. Het in het bezit hebben van of het gebruiken van en/of onder invloed zijn van drugs is verboden en kan leiden tot directe terrein ontzegging voor langere tijd. Ook het in bezit hebben van een wapen is verboden. Dit zal leiden tot een directe terrein ontzegging voor langere tijd en ook zal er aangifte worden gedaan.
 3. Alle vormen van discriminatie, agressie, fysiek of verbaal geweld of anderszins ongerust gedrag tegen bezoekers of (toeziend) personeel wordt niet getolereerd en zal leiden tot directe terrein ontzegging voor langere tijd.
 4. Het is verboden zich zodanig te gedragen dat hierdoor schade, hinder, overlast en / of gevaar voor andere gasten of omgeving kan ontstaan.
 5. Meldt schade en vandalisme direct bij de Parkeerbeheerder via info@parkingware.com .